Secretariaat: Shiwah Fong 036520947 shiwahfong@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

home Organisatie nieuws tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Jeugd
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

Artikel 1

Alle leden en toegetreden leden worden verondersteld kennis te hebben van de wetten, de decreten, de statuten, de besluiten van de Algemene Vergadering (verder afgekort door AV) en/of bestuursorgaan (verder afgekort door BO) en de officiële mededelingen die nodig zijn en worden gebruikt voor de werking van de vereniging. Onbekendheid kan door een lid nooit ter verdediging worden gebruikt.
De meest recente versie van de statuten en het HR zijn beschikbaar op het algemeen secretariaat en op de website van de vereniging.

 

Artikel 2

Algemeen start een administratief snookerseizoen op 1 juni en eindigt op 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar.

 

Artikel 3

Het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar is van toepassing op alle toegetreden leden, uitgezonderd op de toegetreden leden die bij toepassing van dit decreet als professionele sportbeoefenaar dienen te worden beschouwd.

 

Artikel 4

In toepassing van de ‘ROOKWET’, die is opgenomen in het KB van 13 december 2005 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 22 december 2005) en vervolgens aangepast op 6 juli 2006 (publicatie op 26 augustus 2006) en 22 december 2009, geldt er een algemeen rookverbod op openbare plaatsen en in de horeca. Deze wetgeving is ook van toepassing op plaatsen waar de snookersport wordt beoefend, ongeacht het aantal aanwezige snookertafels, en daarom geldt er in alle clubs steeds een algemeen ROOKVERBOD.
Meer informatie kan u vinden op de website (www.rokenindehoreca.be). Klachten kan u overmaken via mail naar apf. inspection@health.fgov.be, telefonisch op het nummer 02/524.74.50 of per fax naar 02/524.74.99.

 

Artikel 5

Dit HR kan voor de gewestelijke werking worden uitgebreid zolang dit niet strijdig is met de statuten, met het HR en/of met wetten en decreten.
Mogelijke aanvullingen moeten steeds door een GAV worden goedgekeurd en worden overgemaakt aan het BO alvorens van kracht te zijn. De aanvullingen mogen geen punten bevatten die volledig of gedeeltelijk in het HR kunnen worden geraadpleegd.
De commissie reglementen mag wijzigingen aan het HR voorstellen. Het bestuursorgaan dient dit goed te keuren. Deze wijzigingen kunnen ten vroegste in gaan op 1 juni (startdatum van het nieuw seizoen), tenzij het duidelijk gaat om redactionele fouten.

 

Artikel 6

Het nationaal ‘intern reglement’, verder afgekort met IR, is bedoeld als aanvulling op en het in toepassing brengen van de statuten van BBSA vzw. Enkel de statuten en het IR van BBSA zijn van toepassing indien er tegenstrijdigheden worden vastgesteld bij de statuten en/of reglementen van de onderliggende gewesten.

 

Artikel 7

Behoudens goedkeuring door het BO genieten de leden van BBSA geen enkel bezoldiging. Een vergoeding van onkosten kan worden toegekend na beslissing van het BO en na de voorlegging van geldige bewijsstukken.

 

Artikel 8

BBSA is als volgt gestructureerd:
BBSA – GEWESTEN – CLUBS – LEDEN

Artikel 112

Bij het begin van een seizoen wordt er door BBSA een tornooikalender opgemaakt waarbij de data voor onderstaande tornooien worden ingepland. Eenmaal bekrachtigd door het bestuursorgaan krijgen volgende tornooien een beschermd statuut:
 • Tornooien of organisaties in eigen land met een internationale uitstraling;
 • Nationale tornooien;
 • Belgische kampioenschappen;
 • Belgium Ranking;
 • Gewestelijke Rankingtornooien en Kampioenschappen;
De gewesten verbinden er zich automatisch toe om een BBSA-bekrachtiging over te nemen.
Aangesloten leden zijn steeds VERPLICHT om voorrang te verlenen aan een ‘BESCHERMD’ tornooi.
Spelers, die niet deelnemen aan een voor hun toegankelijk beschermd tornooi, maar wel deelnemen aan een op dezelfde datum georganiseerd tornooi, riskeren bewust ernstige sancties in verband met financiële tussenkomst bij internationale afvaardiging, individueel te bepalen door het bestuursorgaan.
Spelers mogen NOOIT deelnemen aan tonooien ingericht door een actieve vereniging welke gelijkaardige belangen vertegenwoordigt en die niet door BBSA erkend is. Spelers die dit verbod negeren stellen zichzelf automatisch bloot aan tuchtsancties.

 

Artikel 113

Nationaal Beschermd (NB) houdt in:
Elke BBSA RANKING is een Nationaal Beschermd tornooi. Tijdens de weekends met BBSA RANKINGS mogen alleen tornooien worden georganiseerd voor spelers die niet aan de NR kunnen deelnemen.

 

Artikel 114

Nationaal Erkend (NE) houdt in:
Alle andere tornooien die op de kalender staan zijn onderhevig aan het BBSA-reglement. Het gewest waar een erkend tornooi plaats vindt dient altijd op de hoogte te zijn. Er mag een erkend tornooi georganiseerd worden in een gewest waar op dat moment geen Nationaal Beschermd Tornooi wordt gespeeld.
In alle andere gevallen spreken we over een ‘ERKEND’ tornooi.

 

Artikel 115

Als een toegetreden club een tornooi op de kalender wenst te laten opnemen dan dient men een aanvraag in te dienen met een standaardformulier dat volledig is ingevuld en door 2 clubverantwoordelijken is ondertekend.
Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode moet een deelnemerslijst overgemaakt worden aan BBSA.

 

Artikel 116

Onder geen enkel beding mag een tornooi wedstrijden plaatsen op weekdagen dat er interclubwedstrijden zijn gepland.

 

Artikel 117

Zelfs na het uitvaardigen van een erkenning kan BBSA niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die het verloop van een organisatie zouden beïnvloeden.
Alle aankondigingen vallen ten laste van de organisator. Bij de loting moet men in acht nemen dat deze in het openbaar en op een vooraf vastgestelde plaats en tijdstip dient te gebeuren.
Voor alle nationale tornooien en kampioenschappen ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuursorgaan.

 

Artikel 118

Per soort tornooi worden de volgende spelers toegelaten:
 • BELGIUM RANKING: (toegankelijk voor iedere speelgerechtigd aangesloten BBSA-lid)
 • LADIES: spelers die van het vrouwelijk geslacht zijn;
 • U18: spelers die géén 18 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • U21: spelers die géén 21 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • MASTERS: spelers die minstens 40 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • SENIORS 50+: spelers die minstens 50 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • SENIORS 60+: spelers die minstens 60 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • OPEN TORNOOIEN: alle spelers.
 

Artikel 119

Het dragen van snookerkledij is STEEDS verplicht bij deelname van alle tornooien georganiseerd door BBSA.

 

Artikel 120

Er kan evenwel als versoepeling enkel worden toegestaan het dragen van een hemd zonder storende motieven en/of het wegvallen van de verplichting voor het dragen van een das of vlinderdas.

 

Artikel 121

Als niet-leden worden toegelaten om aan sport/promotionele activiteiten deel te nemen, dan is de organisator steeds verplicht om een aparte verzekeringspolis af te sluiten, waarbij alle mogelijke risico’s zijn gedekt. BBSA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor evenementen die niet door haar georganiseerd worden.

 

Artikel 122

Enkel speelgerechtigde leden mogen deelnemen. Voor een tornooi kan men slechts éénmaal ingeschreven zijn. Na een uitschrijving dient voor een nieuwe inschrijving een mail gestuurd te worden naar de nationale tornooileider.

 

Artikel 123

Door in te schrijven aanvaardt een deelnemer elke BBSA- reglementering.

 

Artikel 124

Deelnemers die zich plaatsen voor een volgende ronde dienen steeds de tornooileider te verwittigen als zij het lokaal wensen te verlaten. Het verlaten van een lokaal gebeurt altijd op eigen risico.
Als men zich te laat bij de tornooileiding aanbiedt en/of te laat aan tafel verschijnt, verliest men steeds het 1ste frame en vervolgens een bijkomende frame per verstreken kwartier. Na het verstrijken van 30 minuten is de wedstrijd beëindigd.
Nooit of te nimmer wordt overmacht automatisch aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een tornooi.

 

Artikel 125

In geval van forfait van een aangesloten lid dient altijd het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald te worden.
Enkel het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden.

 

Artikel 126

Als een speler verhinderd is of in de onmogelijkheid verkeert om aan een tornooi deel te nemen dan dient hij/zij minimaal 30 minuten voor aanvang van de 1ste wedstrijd de tornooileiding te verwittigen.
Bij niet verwittigd forfait zal sowieso een MS opgelegd worden. Enkel het BO kan beslissen dit niet toe te passen. Bij herhaling riskeert een sporter mogelijk nog andere sancties.

 

Artikel 127

Ieder forfait veroorzaakt steeds een verlies van gewonnen of mogelijk verworven punten, van het recht op prijzengeld(en) en van het recht op (een) trofee(ën).

 

Artikel 128

Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren bij de wedstrijdleider indien hierom wordt verzocht.
Inrichters van een door BBSA erkend tornooi, of het nu een uitbater, een club, een privépersoon of een rechtspersoon betreft, aanvaarden door de aanvraag automatisch alle reglementen.

 

Artikel 129

Reekshoofden zijn die spelers, die in functie van hun klassering, op vooraf vastgelegde plaatsen van de tabel worden gezet, op zo’n wijze dat ze elkaar gedurende de eerste speelronde niet ontmoeten.

 

Artikel 130

Spelers, die een collega voor een tornooi inschrijven, staan borg voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Artikel 131

Verplichte vermeldingen op affiches en online aankondigingen zijn:
 • De tekst “Erkend door BBSA vzw” moet duidelijk leesbaar zijn
 • Het soort tornooi
 • De speeldata en datum finale
 • De uiterste inschrijvingsdatum
 • De inschrijvingskosten
 • De naam en het adres van (een) verantwoordelijke uitgever(s)
 

Artikel 132

De Ranking For Nationaal Seeding wordt opgemaakt met de optelling van de 4 best resultaten van de 5 voorgaande op de kalender vermelde BR/NR-tornooien.
Bij gelijkheid van punten telt in volgorde:
 • Het aantal deelnames;
 • De hoogst behaalde ronde;
 • De 2de hoogst behaalde ronde;
 • De hoogste break;
De Ranking For International Selection wordt opgemaakt met de optelling van de 4 best resultaten van de 5 voorgaande op de kalender vermelde BR/NR-tornooien + het laatst georganiseerde BK.
Bij gelijkheid van punten telt in volgorde:
 • Het aantal deelnames;
 • De hoogst behaalde ronde;
 • De 2de hoogst behaalde ronde;
 • De hoogste break;
Bij een afgelast tornooi zal de nationale tornooileider aan elke speler 0 punten toekennen voor dit tornooi.
Indien van de 5 voorgaande op de kalender vermelde BR/NR-tornooien meer dan twee tornooien niet zijn doorgegaan, zal de “Ranking For Seeding” en de “Ranking voor Internationale Selection” bepaald worden op basis van de laatste 3 gespeelde tornooien.

 

Artikel 133

Bij gelijkheid van 2 spelers:
 • Een best of 5 wordt gespeeld met alleen de zwarte bal op zijn spot geplaatst.
Bij gelijkheid van 3 of meer spelers:
 • (hier dienen wel eerst de eventuele spelers uit eenzelfde gewest tegen elkaar te starten), alle betrokkenen speler 5 keer black ball tegen elkaar met de zwarte bal op zijn spot geplaatst. Iedere gewonnen black ball telt voor 1 punt. De rangschikking wordt chronologisch opgemaakt met gewonnen punten, gewonnen wedstrijden shoot out en dan onderling duel (enkel bij gelijke stand tussen 2 spelers).
Bij gelijkheid van rang tussen 2 of meer spelers wordt de procedure van shoot out best of 5 Black Ball herhaald tussen deze spelers met gelijke rang.
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.